Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen „Podmínky“) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

(1)      Poskytovatel:

KONY-ENGINEERING, s.r.o., IČO 068 95 018
se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 290907 vedenou u Městského soudu v Praze

a

(2)      Uživatel:

Vy, tedy osoba, která je návštěvníkem, uživatelem či objednatelem služby prostřednictvím webové stránky:   (dále jen „Web“), prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Vstupem na Web, jakýmkoliv jiným užitím Webu, objednáním služeb poskytovaných přes Web se stáváte Uživatelem.

(Poskytovatel a Uživatel též jako „Strany“).

 

1. Obecné podmínky užívání a definice pojmů

1.1. Poskytovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím nabízí služby Uživatelům dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Webu, zejm. tvorbu výkresové dokumentace, externí spolupráci v konstrukci a související služby (dále též „Služba“)

1.2. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a jejich vzájemný smluvní vztah a určují část jeho obsahu ve smyslu ustanovení § 1751 zákona občanského zákoníku.

1.3. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami nebo smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

1.4. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi těmito Podmínkami a jednotlivou smlouvou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem, má přednost znění smlouvy.

1.5. Uživatelem spotřebitelem (dále též „Spotřebitel“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6. Uživatel, který není spotřebitel, je podnikatel (dále též „Podnikatel“). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Uvede-li Uživatel v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto podmínkách pro Podnikatele.

 

2. Uživatelé a poskytované služby

2.1. Uživatel je povinen před odesláním objednávky seznámit se s těmito Podmínkami.

2.2. Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu a Služeb souhlasíte, jakožto Uživatel, s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.

2.3. Ujednáním těchto Podmínek není dotčeno právo Poskytovatele změnit a/nebo rozšířit nabídku Služeb Poskytovatele na Webu.

2.4. Finální výsledky služby, zejm. výkresovou dokumentaci a případná další data předá Poskytovatel Uživateli na digitálním nosiči (např. CD či flashdisk), případně je Uživateli zpřístupní prostřednictvím služby cloude google G Suite nebo prostřednictvím PDM systému Uživatele, a to dle vzájemné dohody Stran. Není-li dohoda ohledně formě poskytnutí dat, určí způsob předání Poskytovatel. V případě vzdáleného poskytnutí dat budou data dostatečným způsobem zabezpečena a šifrována.

 

3. Uzavření smlouvy

3.1. Uživatel v případě zájmu o využití Služeb Poskytovatele učiní objednávku služeb, a to prostřednictvím kontaktních údajů Poskytovatele uvedených na Webu, tj. prostřednictvím telefonu či emailu, případně prostřednictvím objednávkového formuláře poskytovaného Poskytovatelem.

3.2. V případě telefonické objednávky je vždy nutné ze strany Uživatele tuto objednávku potvrdit, a to emailem či prostřednictvím objednávkového formuláře, případně přijetím nabídky Poskytovatele, byla-li nabídka učiněna dříve než Uživatele svou objednávku potvrdil.

3.3. Objednávka v případě Podnikatele musí obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby, nebo název právnické osoby, adresu sídla, IČO, DIČ, údaj, zda je Uživatel plátce DPH, telefonní a emailové spojení, číslo bankovního účtu, specifikaci objednaných Služeb, datum vystavení objednávky, uvedení jména Podnikatele, příp. oprávněného zástupce Podnikatele s podpisem.

3.4. Objednávka v případě Spotřebitele musí obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, liší-li se od adresy trvalého pobytu, telefonní a emailové spojení, číslo bankovního účtu, specifikaci objednaných Služeb, datum vystavení objednávky, uvedení
jména Uživatele s podpisem

3.5. Po přijetí objednávky zašle Poskytovatel Uživateli nabídku, ve které bude uvedena specifikace obou Stran, specifikace Služby a také cenová nabídka, a to (i) dle hodinové sazby, nebo (ii) pevnou částkou. V nabídce je Poskytovatel oprávněn určit podmínky úhrady zálohy. Není-li výslovně uvedeno, zda se jedná o cenu s, nebo bez DPH, jedná se o cenu bez DPH. Stane-li se Poskytovatel plátcem DPH v době mezi odesláním nabídky Poskytovatele a dobou zdanitelného plnění, pak k ceně uvedené bez DPH bude připočtena také DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

3.6. Smlouva je uzavřena, pokud Uživatel přijme (akceptuje) nabídku Poskytovatele, a to ve lhůtě v nabídce uvedené. Přijetí musí dojít Poskytovateli v této lhůtě.

3.7. Pokud je objednávka vypracována na základě dříve zaslané nabídky Poskytovatele, na kterou objednávka odkazuje, má se za to, že specifikace Služby je stanovena podle této nabídky. V tomto případě vzniká smlouva přijetím nabídky Poskytovatele ze strany Uživatele, pokud k
přijetí nabídky došlo v průběhu lhůty k přijetí nabídky.

 

4. Odměna za Služby a splatnost

4.1. Konkrétní výše odměny za poskytnutí Služby je určena na základě konkrétních písemných, elektronických, telefonických či ústních objednávek.

4.2. V případě, že Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby s odměnou určenou v pevné výši, je splatnost odměny určena dle nabídky Poskytovatele.

4.3. Poskytovatel je oprávněn požadovat přiměřenou zálohu na své Služby. Nedojde-li k úhradě zálohy v termínu určeném Poskytovatelem, není Poskytovatel povinen začít v poskytování Služeb, případně v poskytování Služeb dále pokračovat. Poskytovatel je v tomto případě oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.4. Na odměnu určenou dle hodinové sazby Poskytovatel vystaví Uživateli fakturu po dokončení poskytování Služeb, pokud byla Služba poskytována po dobu menší než jeden kalendářní měsíc. V případě, že poskytování Služeb probíhá déle než jeden kalendářní měsíc, vystaví
Poskytovatel Uživateli daňový doklad (fakturu) na všechny Služby a provedené práce v daném kalendářním měsíci, a to se splatností 14 dnů od vystavení včetně specifikace daných Služeb a provedených prací.

4.5. V případě prodlení s uhrazením odměny má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4.6. Poskytovatel může kdykoliv dočasně omezit či vyloučit poskytování Služeb či pokračování v činnostech pro Uživatele, který je v prodlení s jakýmkoliv závazkem vůči Poskytovateli.

4.7. Uživatel souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě na adresu jeho elektronické pošty.

 

5. Povinnosti Uživatel 

5.1. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje.

5.2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

5.2.1.veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

5.2.2.se před zahájením užívání Webu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi.

5.3. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob.

5.4. Uživatel zejména nesmí:

5.4.1.užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami;

5.4.2.užívat Web a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele nebo třetí osoby.

5.5. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

 

6. Následky porušení podmínek

6.1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Tím není dotčen nárok Poskytovatele na odměnu za již poskytnuté Služby a odpracované hodiny na činnostech pro
Uživatele.

7. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

7.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Spotřebitel v tomto případě není povinen uvádět důvod svého odstoupení od smlouvy.

7.2. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

7.3. Uživatel Podnikatel nemá právo na odstoupení od Smlouvy ve 14 denní lhůtě dle těchto obchodních podmínek.

7.4. Poskytovatel je povinen vrátit Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele přijal.

7.5. Poskytovatel vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.6. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Služby, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel Spotřebiteli náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

7.7. Spotřebitel nese veškeré náklady spojené s odstoupením.

7.8. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění a práce poskytnuté a učiněné do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 7.9. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

7.9.1.o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

7.9.2.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

7.10. Spotřebitel uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zahájil poskytování Služeb a práce na činnostech pro Spotřebitele před uplynutím 14 denní lhůty po uzavření smlouvy, tj. lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

 

8. Odpovědnost za vady

8.1. Práva z vadného plnění Uživatele Podnikatele se řídí občanským zákoníkem. Poskytovatel neposkytuje Podnikateli žádnou záruku za jakost.

8.2. Ustanovení těchto Podmínek o odpovědnosti za vady, reklamace se nevztahují na Uživatele Podnikatele.

8.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnuté Služby. Poskytovatel neposkytuje Uživateli záruku za jakost.

8.4. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Spotřebitel práva z nich uplatnit.

8.5. Spotřebitel může u Poskytovatele v případě vadného plnění podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny;

8.6. Uživatel je povinen oznámit vadu a uplatnit reklamaci u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

8.7. Reklamaci Spotřebitele, včetně odstranění vady, Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se Spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě.

8.8. Poskytovatel je povinen o vyřízení reklamace Spotřebitele informovat emailovou zprávou.

 

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem řeší české obecné soudy.

9.2. Spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v souvislosti s užíváním Webu a Služeb Poskytovatele. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u
Poskytovatele poprvé.

9.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5. Poskytovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Uživatelem, pokud jej Uživatel neodmítne.

9.6. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9.7. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ).

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřen na dobu poskytnutí konkrétní Služby, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

10.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Webu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

10.3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.

10.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018